KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME METNİ

A. KİŞİSEL VERİLERİN KAPSAMI VE BİLGİLENDİRİLMESİ:

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, gerçek bir kişiye ilişkin kimliği belirli veya belirlenebilir hale getirmeye yarayan her türlü bilgi ve belge, kişisel veri kapsamındadır.

Kişisel veriler, ancak bu kanunda ve diğer kanunlarda öngörülen usul ve esaslara uygun olarak işlenebilir. Kişisel verilerin işlenmesinde aşağıdaki ilkelere uyulması zorunludur:

a. Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma.

b. Doğru ve gerektiğinde güncel olma.

c. Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme.

d. İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma.

e. İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.

Kişisel verilerin ilgili kişinin rızası dışında, ancak KVKK Madde 5/f.2’ ve Madde 6/f.3 de belirtilen şartların birinin bulunması halinde mümkündür.

Veri Sorumlusu sıfatı ile Ed-Bel Edremit Belediyesi İnşaat Temizlik Tanıtım Ulaşım Turizm Zeytin Jeotermal Termal Eğlence Gıda Ve Tarım Ürünleri İthalat İhracat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi  Afrodit termal tesisleri olarak , 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla hazırladığımız iş bu “Bilgilendirmenin amacı , sizlere, KVKK’da yer alan “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. ve “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. maddesi çerçevesinde; hangi amaçla kişisel verilerinizin işleneceği, işlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel verilerinizin toplanmasının yöntemi ve hukuki sebebi ile sayılan diğer haklarınızla ilgili olarak yükümlülüğün yerine getirilmesidir.

B. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI, İŞLENMESİ VE İŞLEME AMAÇLARI:

Veri Sorumlusu sıfatı ile Ed-Bel Edremit Belediyesi İnşaat Temizlik Tanıtım Ulaşım Turizm Zeytin Jeotermal Termal Eğlence Gıda Ve Tarım Ürünleri İthalat İhracat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi  Afrodit termal tesisleri olarak, gerek Turizm ve Gelir İdaresi Başkanlığı ve ilgili diğer kurumların düzenlemeleri, gerekse akdettiğimiz sözleşmeler nedeniyle Turizm Seyahat Acenteleri, Otel Müdürlüğü, Satış ve Pazarlama, Ön Büro (Rezervasyon), Çağrı Merkezi, İnternet sitesi, Sosyal Medya , Mobil uygulamalar gibi kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda ,diğer iş ortaklarımız veya hizmet alıp verdiğimiz üçüncü kişilerden veri edinebilmekte ve bunları işleyebilmekteyiz.

Bu kişisel bilgiler şunları içerebilir:

Ad, soyad, posta adresiniz, cep, ev, iş telefon numaranız e-mail adresiniz, kimlik fotokopisi, fatura bilgisi ve mobil faturalandırmaya ilişkin kimlik doğrulama bilgisi, TCKN veya pasaport numaranız ile verildiği tarih ve yer, uyruğunuz, ödeme kartı numaranız ve diğer kart bilgilerinizin yanı sıra ve hesap bilgileri gibi ödeme bilgileriniz,

Ayrıca tesisimizde kayıt/giriş sırasında toplanan bu tür bilgiler dahil olmak üzere, umuma açık alanlardaki personelimizin, misafirlerimizin ve tesislerimizi ziyaret eden kişilerin korunmasına yönelik olarak yasaların izin verdiği yerlerde ses ve/veya video kaydeden kapalı devre televizyon sistemini ve diğer teknolojileri de kullanabiliriz.

Edindiğimiz bu kişisel verileriniz, şirketimizin faaliyet konuları ile ilgili hizmetleri sunabilmek ve bu hizmetlerin kalitesini arttırabilmek, şirketimizin satış, pazarlama ve sair faaliyetleri için yapılacak çalışmalar kapsamında, bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak amacıyla kullanılacaktır.

C.KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN HUKUKİ SEBEBİ:

Şirketimizce edindiğimiz kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (B) maddesinde belirtilen amaçlarla Veri Sorumlusu olarak Otelimizce, sistemlerimize kaydedilmekte, depolanmakta, korunmakta, sınıflandırılmakta, güncellenmekte ve yasal sınırlar dâhilinde üçüncü kişiler ile paylaşılabilmekte veya KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilmektedir.

D. ÖZEL NİTELİKLİ VERİLERİN İŞLENMESİ:

KVKK Kanunu Madde 6’ ya göre kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir. Şirketimiz, kişilerin özel nitelikli verilerini ancak ilgili kişiden rıza alarak ve sadece toplama amacına hizmet etmesi için işleyecektir.

E. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ:

Şirketimiz, söz konusu kişisel verilerinizi sadece; müşterilerin açık rızasına istinaden veya tabi olduğumuz mevzuat başta olmak üzere KVKK Madde 5/f.2’ ve Madde 6/f.3 de öngörülen hallerde, siz müşterilerimize katma değerli hizmetler, fırsat ve olanaklar sunulması ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla ve konaklama hizmeti yürütmek üzere hizmet alınan üçüncü taraflar, işbirliği yapılan ve hizmet verilen diğer kuruluşlar, program ortakları, ortak marka çalışması yaptığımız taraflar, onların işbirliği içinde olduğu yurt içinde ya da yurt dışındaki iştiraklerimizle ve doğrudan veya dolaylı bağlı şirketlerimizle ve ortak girişimlerimizle veya yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları ile ve yeterli önlemler alınmak kaydıyla, faaliyetlerimiz gereği anlaşmalı olduğumuz yurt içinde ya da yurt dışındaki kurumlar, tedarikçiler, yetkili satıcılar/bayiiler/iş ortaklarımız ile paylaşabilecektir.

F. KİŞİSEL VERİLERİN YURTDIŞINA AKTARILMASI:

Kişisel Veriler ilgili kişinin açık rızası olmadan yurt dışına aktarılamaz. Ancak KVKK Madde 5/f.2’ ve Madde 6/f.3 de belirtilen şartların birinin bulunması halinde ve KVKK Madde 9 da öngörülen durumların yerine getirilmesiyle yapılabilir.

Şirketimiz, kişisel verileri kanundaki şartlara uygun olarak ve kişinin bu amaçla açık rızasını aldıktan sonra yurt dışına aktarma yapabilecektir.

G. VERİ SORUMLUSUNUN AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ:

KVK Kanunu kapsamında, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında şirketimiz, kişinin kişisel verisinin işlenmesinden, kaydedilmesinden, aktarılmasından, paylaşılmasından ve saklanmasından önce ilgili kişilere; kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi, veri sahibinin haklarının ne olduğu konusunda bilgi vermekle yükümlü olduğunu kabul etmekteyiz.

H. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN KVK KANUNU’NUN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARI:

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

a.Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b.Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c.Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, e.Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

f.KVK Kanunu’nun 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini, yok edilmesi veya anonim haline getirilmesini ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g.İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
h. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Buna karşın, Şirket içinde anonimleştirilmiş verilerle ilgili olarak kişilerin bir hakkı bulunmamaktadır. Şirketimiz, kişisel verileri, iş ve sözleşme ilişkisi gereğince, bir yargısal görevin ya da devlet otoritesinin Kanuni yetkilerini kullanması amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarca paylaşabilecektir.

I. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VEYA ANONİM HALE GETİRİLMESİ:

KVK Kanununa uygun olarak işlenmiş olan kişisel veriler, KVK Kanunu madde 7/f.1.’e göre; işlenmesini gerektiren amaç ortadan kalktığında, mevzuat uyarınca verilerin işlenmesi için zorunlu kılınan zaman aşımı süreleri dolduğunda veya ilgili kişinin talebi üzerine veri sorumlumuz tarafından silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

J. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI VE KORUNMASI:

Kişisel verilerin KVK Kanununa uygun olarak işlenmesini, saklanmasını ve korunmasını sağlamak için;

1. Şirket içi idari ve teknik organizasyonu yapmakta, kişisel verilere erişim politika ve prosedürleri oluşturmakta ,

2. Verilerin saklanacağı veri tabanlarının güvenliğini sağlamakta, virüs koruma sistemleri, güvenlik duvarı ve benzeri yazılımsal ve donanımsal güvenlik ürünleri kullanmakta,

3. Oluşturulan idari ve teknik yapıların süreçlerini takip etmekte, denetimlerini yapmakta ve geliştirmekte,

4. Çalışanlarımızın kişisel verilerin hukuka uygun bir şekilde işlenmesi ve korunmasına ilişkin bilgilendirmekte eğitimini vererek, erişim yetkilendirme prosedürü oluşturmakta,

5. Kişisel verilerin işlenmesi amacıyla üçüncü kişilerle işbirliği yapıldığı hallerde kişisel verileri işleyen şirketler ile yapılan sözleşmelerde; kişisel verileri işleyen kişilerin gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasına ilişkin hükümlere yer vermekte,

6. Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ifşa edilmesi veya veri sızıntısı olması halinde KVK Kurul’ una durumu bildirerek, bu hususta kanun tarafından öngörülen incelemeleri yapmakta ve tedbirleri almaktayız.

K. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA TALEPTE BULUNULMASI:

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince KVK kanununun Madde 11 de sayılan haklarınızı kullanmakla ilgili talebinizi, başvuruda;

a. Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza

b. T.C. vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası

c. Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,

ç. Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,

d. Talep konusu

Bulunmak kaydıyla, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği /belirleyeceği yöntem(ler)le, veya http://afrodittermaltesisleri.com/kvkkformu.docx adresindeki başvuru formunu doldurarak yazılı olarak Afrodit Termal Tesisleri, Güre İskele Mahallesi İzmir Çanakkale Yolu, Kaplıcalar Caddesi No:5, 10395 Edremit/Balıkesir adresine iadeli taahhütlü posta göndererek yapabilirsiniz. Kişisel verilere ilişkin haklar yalnızca kişilerin kendilerine ait veriler hakkında kullanılabilecektir. Formu dolduran ve ekinde kimliğinizi tespit edici resmi belgeler bulunan kişinin kendisi dışındaki kişilerin verilerine ilişkin talepler dikkate alınmayacaktır. Kimliğinizi tespit edici resmi belgeler ile konuya ilişkin bilgi ve belgeler eklenmeyen formlar dikkate alınmayacaktır. Bu kapsamda yapacağınız başvurular mümkün olan en kısa zaman diliminde ve en çok 30 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. Söz konusu başvurular şu an için ücretsizdir. Ancak Kişisel Verileri Koruma Kurulu’ nun ücret tarifesi belirlemesi durumunda, bu tarifeye uygun olarak ücretlendirme yapılabilecektir.

0266 384 1978